linux-更改共享内存tmpfs的大小

通过挂载的方式在原有目录或新建目录改造 [root@luozhonghua /]# df -h

1
2
3
4
5
6
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_luozhonghua-lv_root
21G 4.1G 16G 21% /
tmpfs 4.0K 4.0K 0 100% /dev/shm
/dev/sda1 485M 32M 428M 7% /boot
tmpfs 4.0K 4.0K 0 100% /dev/shm

修改:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[root@luozhonghua /]# mkdir /mnt/ram

[root@luozhonghua /]# mount -t tmpfs -o size=1024m tmpfs /mnt/ram

[root@luozhonghua /]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_luozhonghua-lv_root
21G 4.1G 16G 21% /
tmpfs 4.0K 4.0K 0 100% /dev/shm
/dev/sda1 485M 32M 428M 7% /boot
tmpfs 4.0K 4.0K 0 100% /dev/shm
tmpfs 1.0G 0 1.0G 0% /mnt/ram

注意:以上都是临时的,一旦重启linux就还原了,因此永久性的修改原配置如下:

1
2
3
[root@luozhonghua ~]# vi /etc/fstab

tmpfs /dev/shm tmpfs defaults,size=20G 0 0
  • 版权声明: 本博客所有文章,未经许可,任何单位及个人不得做营利性使用!转载请标明出处!如有侵权请联系作者。
  • Copyrights © 2015-2023 翟天野

请我喝杯咖啡吧~